Bestuursverantwoordelijkheid én aansprakelijkheid

Ordinantie 11 artikel 5 lid 2 bepaalt dat de diaconie rechtspersoonlijkheid heeft en dat het college van diakenen het bestuur vormt. Het artikel bepaalt verder dat de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van diakenen tezamen.

De diaconie kan dus niet alleen beleid voeren maar ook zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Als bestuur is het college van diakenen niet alleen verantwoordelijk, maar ook aansprakelijk. Het verdient dan ook aanbeveling een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, naast bijvoorbeeld een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering.

Gemeenten gaan er ten onrechte vaak vanuit dat een polis voor de gemeente automatisch ook is afgesloten voor de diaconie. Diaconieën dienen zich apart te verzekeren. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de collectieve verzekeringen die voor de leden van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer zijn ontwikkeld.