Doelstelling

De Federatie van Diaconieën behartigt de belangen van haar leden, de diaconieën in de Protestantse Kerk in Nederland. Met haar leden staat de Federatie voor het belang van het diaconaat, in kerk en maatschappij: samen voor een sterk diaconaat!

De Federatie ziet toe op een juiste besteding van de financiële middelen ten behoeve van het landelijke en internationale diaconale werk van de kerk. Diaconieën moeten ervan verzekerd kunnen zijn dat ook het bovenplaatselijke diaconale werk in al zijn vormen namens hen goed wordt verricht en dat de gelden die door gemeenteleden zijn opgebracht goed worden besteed.

De Federatie streeft naar een goede balans tussen het binnenlands diaconaat en het buitenland-diaconaat en wil ervoor waken dat het internationale werk los komt te staan van de plaatselijke diaconieën.

De Federatie ziet er tevens op toe dat het eigen karakter van het diaconaat ook op landelijk niveau behouden blijft. Maatschappelijke trends die door haar leden worden gesignaleerd, brengt de Federatie onder de aandacht van de landelijke kerk en de overheid.

De Federatie richt zich verder op dienstverlening aan haar leden, met een accent op hetgeen verband houdt met het besturen en beheren van de diaconie als organisatie.

Ten behoeve van de belangenbehartiging onderhoudt de Federatie nauwe contacten met de synode, de Dienstenorganisatie en Kerk in Actie.

Positionering

De Federatie is een vereniging. Zij heeft leden en dat verschaft haar een vertegenwoordigende legitimatie. De Federatie maakt geen deel uit van de kerkelijke structuren – in die zin is zij onafhankelijk – maar streeft naar nauwe samenwerking met de verschillende onderdelen van de Protestantse Kerk. Zij behartigt de belangen bij de landelijke organen, waar nodig kritisch maar vanuit een positieve houding. De Federatie biedt haar gesprekspartners een overlegstructuur die geworteld is in de plaatselijke diaconieën.

Kerk in Actie

De Federatie maakt zich binnen de PKN sterk voor het binnenlands diaconaat. Daartoe werken we nauw samen met Kerk in Actie. Structureel vergadert het bestuur ongeveer zes keer per jaar met een vertegenwoordiging van Kerk in Actie, daarnaast is er ook informeel overleg zo dat nodig is. Samen zoeken we naar een goed evenwicht tussen binnenlands en buitenlands diaconaat.