Geschiedenis

Tijdens de Reformatie komen de diaconieën tot stand als zelfstandige organisaties binnen de Hervormde Kerk met een eigen afgescheiden vermogen. Dit om ‘het geld van de armen’ te beschermen tegen gebruik voor andere kerkelijke doeleinden. De Protestantse Kerk in Nederland heeft deze structuur gecontinueerd.

Lange tijd waren de diaconieën de instanties die de zorg voor armen, zieken, weduwen, wezen en ouden van dagen voor hun rekening namen. In de 19e eeuw heeft de overheid taken overgenomen, de vestiging van de verzorgingsstaat in de tweede helft van de 20e eeuw heeft dit proces voltooid.

Overal in het land herinneren (voormalige) diaconale gasthuizen, armenbakkerijen, hofjes en weeshuizen aan deze periode. Een fraai voorbeeld van deze geschiedenis biedt de armenzorgwandeling van de Protestantse Diaconie Den Haag. Vanaf eind 19e eeuw is de overheid geleidelijk taken gaan overnemen, de vestiging van de verzorgingsstaat in de tweede helft van de 20e eeuw heeft dit proces voltooid.