Kosten

Aanschaf- en exploitatiekosten van kerktelefoon/kerkradio zijn een pastorale aangelegenheid en komen voor rekening van het college van kerkrentmeesters. Gebruikelijk is dat aan de gebruikers van kerktelefoon/kerkradio een vergoeding per maand wordt gevraagd ter afdekking van de kosten.

Mochten gebruikers financieel minder draagkrachtig zijn en deze bijdrage niet kunnen betalen, dan kan een beroep worden gedaan op het college van diakenen om de maandelijkse kosten voor deze personen voor zijn rekening te nemen.

De exploitatiekosten van de kerkradio worden in belangrijke mate bepaald door het aantal aansluitingen per kerkelijke gemeente. Mogelijk kan in samenwerking met andere kerkgenootschappen dit kostenniveau worden verlaagd.