PRIVACYSTATEMENT FEDERATIE VAN DIACONIEEN

De Federatie van Diaconieën is een vereniging met leden. Lid van de vereniging zijn plaatselijke gemeenten vertegenwoordigd door hun college van diakenen. De colleges van diakenen bestaan weer uit individuele leden, te weten diakenen en diaconale rentmeesters. De Federatie heeft tot doel de belangen van zijn leden zo optimaal mogelijk te behartigen en een representatieve (gespreks)partner te zijn voor organisaties die van belang zijn voor de leden. Daarnaast heeft de Federatie ten doel de deskundigheid van haar leden, de diakenen binnen de Protestantse Kerk, te bevorderen. Ten behoeve daarvan voert de Federatie van Diaconieën een ledenadministratie. Daarin vragen wij de NAW-gegevens van alle leden van een college van diakenen op te mogen nemen.

Op grond van onze rol als vereniging en vertegenwoordiger van de leden beschikken wij dus over hun persoonsgegevens. Zij kunnen erop vertrouwen dat wij die gegevens zorgvuldig gebruiken en beveiligen volgens de wettelijke eisen (Algemene Verordening Gegevensverwerking & AVG). In dit privacy statement kunt u lezen welke gegevens wij van u nodig hebben en waarvoor.

Grondslag

Het uitgangspunt is dat wij alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor onze werkzaamheden, bijvoorbeeld voor het bijeenroepen van bijeenkomsten, innen van contributie, toesturen van mailings of berichten (per post, mail, social media) en het behandelen van verzoeken van leden.

Gebruik persoonsgegevens

Door het lidmaatschap van onze vereniging en onze rol als vertegenwoordiger laten leden op enig moment bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die u ons geeft:

 • waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken;
 • die noodzakelijk zijn om de door ons vastgelegde afspraken na te komen;
 • en om aan wettelijke verplichtingen te

Welke persoonsgegevens

Wij gebruiken zo min mogelijk persoonsgegevens. In de basis gaat het uitsluitend om:

 • uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
 • uw telefoonnummer(s);
 • bankrekeningnummer van uw gemeente (in het kader van een betaling)
 • uw e-mailadres(sen).

Delen met derden

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend intern gebruikt. In alle andere gevallen vragen wij eerst uw toestemming.

Beveiliging

De Federatie van Diaconieën neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

De Federatie informeert benadeelde leden wanneer zich een situatie voordoet waarin door een beveiligingslek persoonsgegevens onbedoeld openbaar worden gemaakt.

Hoe lang bewaren wij gegevens

De Federatie van Diaconieën bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De algemene gegevens worden bewaard gedurende de periode dat uw gemeente lid is van de Federatie en/of zolang u lid van uw college van diakenen, of op grond van uw toestemming. Andere gegevens worden direct na het beoogde gebruik verwijderd.

Website

Wij maken op de website gebruik van cookies. Op de website vindt u een specifieke privacy- en cookieverklaring (zie onder).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage etc. daadwerkelijk door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Federatie zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in privacy statement

De Federatie van Diaconieën behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Wij adviseren u dan ook ons privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Wij beantwoorden deze graag: [email protected]

 

PRVACY- EN COOKIEVERKLARING WEBSITE

Via onze website verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;
 • het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;
 • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief (zie het kopje “Nieuwsbrief”).

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws gerelateerd aan onze vakgebieden. Als u al bepaalde producten of diensten van ons afneemt, kunnen wij u ook op de hoogte houden van gerelateerde producten of diensten, tenzij u aangeeft dat niet op prijs te stellen. Verder wordt uw e-mailadres alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookies’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Nedbase of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van  Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar [email protected], of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0118-617873.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.